Klub policajnej histórie Lučenec

 

      Počet členov je neobmedzený. Členom klubu sa môže stať každý , kto má záujem o činnosť v KPH Lučenec. Za asociovaného člena prijíma predsedníctvo KPH Lučenec. Za riadneho člena prijíma členská schôdza. V prípade odmietnutia prijatia za asociovaného člena  má uchádzač právo odvolať sa do 15 dní na členskú schôdzu klubu, ktorá  rozhodne s konečnou platnosťou. V prípade neprijatia za riadneho člena, má asociovaný člen právo požiadať o riadne členstve v nasledujúcom kalendárnom roku.
Členstvo v klube môže byť riadne, asociované a čestné.

 

Riadne členstvo   

Riadnymi členmi sú tí členovia KPH Lučenec, ktorí sa nimi stali do 01.10.2013 a osoba, ktorá sa:
    a) stotožňuje so stanovami KPH Lučenec, čo potvrdí písomne v prihláške ,
    b) dovŕšil vek 18 rokov,
    c) nepodniká v oblastiach podobných predmetu činnosti KPH Lučenec ani nie je štatutárnym zástupcom právnickej osoby, ktorá v týchto oblastiach podniká
    d) je bezúhonný a v minulosti nebol právoplatne odsúdený za spáchanie úmyselného trestného činu,     

Riadnym členom sa od 01. 10. 2013  môže stať len asociovaný člen, po troch rokoch asociovaného členstva za nasledovných podmienok:
   a) Každoročná aktívna účasť  na podujatiach   usporiadaných KPH Lučenec.
   b) Dodržiavanie stanov a interných aktov riadenia KPH Lučenec

Riadni členovia majú právo hlasovať, voliť a byť volení do orgánov KPH Lučenec.


Asociované členstvo

1. Asociovaným členom sa môže stať záujemca, ktorý sa stotožňuje so stanovami KPH Lučenec, čo potvrdí písomne v prihláške. O prijatí za asociovaného člena rozhoduje predsedníctvo KPH Lučenec . V prípade neprijatia sa záujemca môže do 15. dní odvolať na členskú schôdzu KPH Lučenec.
2. Asociovaní členovia majú právo aktívne sa podieľať na výhodách členstva, ktoré KPH Lučenec poskytuje.
3. Asociovaní členovia nemôžu byť volení do orgánov klubu, nemajú možnosť voliť, hlasovať a rozhodovať o dôležitých otázkach..
4. Asociovaní členovia majú povinnosť dodržiavať stanovy KPH Lučenec a aktívne prispievať k zveľaďovaniu KPH Lučenec
5. Po troch rokoch asociovaného členstva a splnení vyššie uvedených podmienok, na základe písomnej žiadosti asociovaného člena, o riadnom členstve rozhoduje členská  schôdza KPH Lučenec.


Čestné členstvo

Členská schôdza KPH Lučenec na základe návrhu riadneho člena KPH Lučenec môže za čestného člena KPH Lučenec prijať:
•    Osobu staršiu ako 18 rokov
•    Osobu ktorá sa mimoriadnym spôsobom pričinila o rozvoj a propagáciu KPH Lučenec
•    Osobu ktorá je bezúhonná
•    Osobu ktorá  má významné  zásluhy na viditeľnej propagácii policajných dejín respektíve dejín bezpečnostných zborov pôsobiacich  na území súčasného  Slovenska alebo má iné mimoriadne zásluhy.

Návrh musí schváliť nadpolovičnou väčšinou členská schôdza. Čestní členovia členské poplatky do klubu neplatia.

Joomla templates by a4joomla