Klub policajnej histórie Lučenec

 

 

Pavol Kráľovič
Príslušník NB, VB, ZNB od 26.2.1946 do 30.11.1977

     Pavol Kráľovič sa narodil dňa 13.4.1922 v obci Dvorany nad Nitrou, v okrese Topoľčany v rodine maloroľníka. V rodnej obci vychodil osem ročníkov ľudovej školy a po ukončení navštevoval dva ročníky ľudovej hospodárskej školy v Dvoranoch nad Nitrou. Po jej ukončení od svojich 16 rokov pracoval u svojich rodičov na hospodárstve, kde vlastnili rodinný dom a 5 ha poľa.
    Dňa 1.10.1943 nastúpil vojenskú základnú službu u leteckého pluku /letka 41/ v Poprade. Dňa 28.8.1944 obsadili mesto Poprad partizáni a vtedy sa zapojil so zbraňou v ruke do Slovenského národného povstania v týchto úsekoch: Poprad – letisko, Liptovský hrádok Letisko, Biely potok, Liptovská Lužná a údolie lesov Partizánskej Ľupče.
    Počas vojenskej prezenčnej služby v Kamenici nad Cirochou si dňa 12.9.1945 podal žiadosť o prijatie do služby v Národnej bezpečnosti, ktorú adresoval Povereníctvu Slovenskej národnej rady v Bratislave.
    Dňa 26.2.1946 bol Pavol Kráľovič prijatý k SNB a po prezentácii bol zaradený na Stanicu SNB Kuzmice okr. Trebišov, kde bol do 1.3.1946. Vtedy nastúpil ako frekventant základnej školy SNB PO-NB Trenčín.  Po skončení školy bol dňa 20.9.1946 preradený  na Stanicu NB Konrádovce okr. Fiľakovo.
    10.3.1949 bol premiestnený na stanicu SNB v Demandiciach okr. Šahy. Dňa 29.5.1949 bola na okresnom veliteľstve SNB v Šahách pri preverovaní člena závodnej organizácie KSS-SNB spísaná zápisnica, v ktorej bol Pavol Kráľovič uznesením preverovacej komisie preradený ako kandidát KSS s dvojročnou čakacou lehotou.
    12.4.1950 išiel do školy SNB II. Stupňa na veliteľov staníc, ktorá bola v Královiciach, kraj Plzeň. Ukončil ju 21.10.1950, odkiaľ bol premiestený na stanicu SNB Králová, okr. Banská Bystrica, kde pôsobil ako veliteľ stanice.

    1.6.1951 bol prevelený na stanicu SNB v Banskej Štiavnici, kde vykonával funkciu veliteľa tejto stanice a zároveň zástupcu okresného veliteľa NB.
    Po reorganizácii služby vo VB v roku 1952 bol vymenovaný ako st. ref. II. ref. OO VB.
    Dňa 25.10.1952 sa oženil s Gizelou Hrčkovou.
    21.4.1953 odišiel do Operatívnej školy VB pre operatívnych pracovníkov MNB Praha-Veleslavín, ktorú ukončil 10.12.1953.
    Po ukončení školy bol povýšený do hodnosti podporučíka MV. Od 10.12.1953 vykonával funkciu staršieho III. skupiny na OO MV, oddelenie VB Banská Štiavnica.
3.3.1954 premiestnený na OO MV oddelenie VB  Poltár, kde bol zaradený do funkcie náčelníka oddelenia VB.
           8.11.1955 náčelník OO MV Poltár ppor. Pepich navrhol ppor. Pavla Kráľoviča na povýšenie do hodnosti poručík. 9.11.1955 náčelník správy VB mjr. Grlický vo svojom stanovisku k povýšeniu uviedol: „ppor. Kráľovič vo funkcii zástupcu náčelníka OO MV a zároveň náčelníka  O VB sa dobre osvedčuje, kde jeho dobrým a správnym vedením podriadených príslušníkov v rámci okresu dosahujú sa dobré úspechy. S jeho povýšením do hodnosti poručík súhlasím.“
    14.9.1956 nastúpil ako frekventant do Ústrednej dvojročnej školy MV v Prahe, ktorú ukončil s maturitou, aby mohol vykonávať funkciu náčelníka. Počas štúdia bol pridelený na mestské oddelenie VB Bratislava 2.
    6.12.1958 náčelník OO MV v Poltári por. Šuľaj navrhol por. Kráľoviča na povýšenie do hodnosti nadporučík, čo  11.12.1958 náčelník správy VB mjr. Grlický schválil.  
    17.1.1959 je menovaný náčelníkom oddelenia VB Brezno, kde nahradil Jozefa Vaverčáka,  ktorú funkciu vykonával do 30.3.1960.

Joomla templates by a4joomla