Klub policajnej histórie Lučenec


          Na základe zákona číslo 165/1920 Z. z. boli obnovené policajné riaditeľstvá v Bratislave a asi o tri mesiace neskôr policajné riaditeľstvo v Košiciach. Bola založená Škola pre výcvik príslušníkov stráže bezpečnosti v Trnave a v tejto bolo vo veľmi krátkom čase vyškolených až 1200 novo prijatých policajtov.
Riaditeľstvo polície sa skladalo zo štyroch sekcii :

 1. Sekcia štátnej bezpečnosti
 2. Sekcia verejnej bezpečnosti
 3. Administratívna sekcia
 4. Sekcia – Veliteľstvo Zboru uniformovanej stráže bezpečnosti (ZUSB) – toto veliteľstvo riadilo všetky záležitosti policajného výkonu a boli mu podriadené  nasledovné oddelenia
 • Oddelenie ZUSB Bratislava
 •  I. jazdné oddelenie ZUSB Bratislava
 • II. jazdné oddelenie ZUSB Bratislava
 • Oddelenie ZUSB Petržalka
 • Oddelenie ZUSB Komárno
 • Oddelenie ZUSB Párkán ( Štúrovo )
 • Oddelenie ZUSB Lučenec
 • Oddelenie ZUSB Rimavská Sobota
 • Pasové kontrolné stanice na hraniciach

          Musíme však uviesť že mimo policajných zložiek v štáte pôsobili aj zložky žandárstva, teda v ďalšom sa budeme venovať aj vývoju tejto ozbrojenej bezpečnostnej zložke, ktorá taktiež patrila pod Ministerstvo vnútra .
          Dňom 31. 10. 1918 bol zriadený úrad generálneho veliteľstva žandárstva  a tento mal právomoci ktoré  podľa rakúskych noriem prináležali inšpektorátu žandárstva.  Na Slovensku bola veľmi komplikovaná situácia pretože prevažná časť žandárov bola maďarskej národnosti a preto bolo väčšinou žandári dosadzovaný z Čiech. Veľmi vážnym problémom bola aj vysoká nevzdelanosť obyvateľstva na Slovensku.
Na čele žandárskeho zboru stál Generálny veliteľ  žandárstva, ktorý bol do funkcie menovaný prezidentom republiky. Priamymi podriadenými veliteľa žandárstva boli Zemský velitelia. Zemské veliteľstva žandárstva mali označenia číslicami jedna až päť a od roku 1928 jedna až štyri a toto označenie sa nosilo na ľavom rukáve aj na golieri služobného saka, plášťa alebo kabáta:

 • Číslo 1. Zemské veliteľstvo  pre Česko -Praha
 • Číslo 2. Zemské veliteľstvo pre Moravu - Brno l
 • Číslo 3. Zemské veliteľstvo pre Slezko – Opava ( do roku 1928)
 • Číslo 4. Zemské veliteľstvo pre Slovensko – Bratislava
 • Číslo 5. Zemské veliteľstvo pre Podkarpatskú Rus – Užgorod

Od roku 1928 len štyri zemské veliteľstvá:  

 • Číslo 1. Zemské veliteľstvo  pre Česko -Praha
 • Číslo 2. Zemské veliteľstvo pre Moravu - Brno l
 • Číslo 3. Zemské veliteľstvo pre Slovensko – Bratislava
 • Číslo 4. Zemské veliteľstvo pre Podkarpatskú Rus – Užhorod


Výkonné orgány žandárstva boli :

 • Žandárske stanice
 • Expozitúry
 • Ústredné žandárske pátracie oddelenie vznikli v roku 1922
 • Žandárske pátracie stanice  vznikli v roku 1928
 • Žandárske pohraničné kontrolné stanice
 • Žandárske eskontné stanice
 • Žandárske stanice so služobnými psami
 • Žandárske pohotovostné oddiely
 • Žandárske cestné kontrolné stanice
 • Žandárske letecké hliadky
 • Žandárske školy  na Slovensku bola jedna zo škúl v Nižnej Šebestovej v okrese Prešov


Zemské žandárske veliteľstvo pre Slovensko Bratislava

 • Zemský žandársky veliteľ plk. Bohuslav Knobloch
 • Doplňovacie oddelenie: kpt. Karel Kopečný
 • Obvody exponovaných štábnych dôstojníkov:
 • Bratislava – pplk. Alojz Adamička
 • Nitra – mjr. Hubert Steffel
 • Turčiansky Sv. Martin mjr. Jozef Gaube
 • Banská Bystrica – pplk. Matej Maischeider
 • Košice – mjr. Václav Muller


Obvod Banská Bystrica mal nasledovné oddelenia:

 • Oddelenie číslo 15 Banská Bystrica
 • Oddelenie číslo 16. Šahy
 • Oddelenie číslo 17 Lučenec
 • Oddelenie číslo 18 Rimavská Sobota
 • Oddelenie číslo 19 Rožňava


       Oddelenie číslo 17. Lučenec:  veliteľom bol kpt. Antonín Vlk, oddelenie malo v začiatkoch tri obvodne žandárske veliteľstvá: Lučenec, Halič a Modrý Kameň. V neskoršej dobe bol vytvorený politický okres Modrý Kameň  a v okrese Lučenec boli zriadené ďalšie stanice : Ábelova, Cinobaňa, Divín, Fiľakovo, Halič, Kalinovo, Látky, Lovinobaňa, Lučenec, Málinec, Mýtna, Podkriváň, Poltár, Radzovce, Rapovce- ( veliteľom bol kpt. Černušák a po ňom ,mjr Varák). , Veľká nad Ipľom.

Joomla templates by a4joomla